Simple Symmetrical Encrypter

Simple Symmetrical Encrypter

Please provide your symmetrical key and corresponding text to encrypt/decrypt