Simple Symmetrical Decrypter

Simple Symmetrical Decrypter

Please provide your symmetrical key and corresponding text to encrypt/decrypt